Polgármesteri hivatal

Polgármesteri hivatal

Templomunk

Templomunk

Bocskai István mellszobor

Bocskai István mellszobor

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Intézményeink

Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ

Közérdekű Adatok

Személyzeti, szervezeti adatok.pdf

Tevékenység, működési adatok.pdf

Gazdálkodási adatok.pdf

Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. november 15-től létrehozta a Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központot, az intézmény vezetője Ráczné Hamerszki Judit Livia. Az új intézmény a következő feladatokat látja el a településen:

 • családsegítés,
 • gyermekjóléti szolgáltatás,
 • védőnői szolgálat,
 • idősek nappali ellátása,
 • tanyagondnoki szolgáltatás,
 • házi segítségnyújtás,
 • szociális étkeztetés
 • családi bölcsőde
 • mini bölcsőde

A szolgáltatások elérhetősége:

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Cím: 4241 Bocskaikert, Debreceni út 118.

Telefonszám:06 20 441-7236

e-mail cím: csaladsegito1@gmail.com

Családsegítő neve: Mezeiné Kalucza Krisztina

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00 – 12.00 és 15.00- 17.00

Kedd, Péntek: -

Szerda: 8.00 – 12.00

Csütörtök: 12.00 – 16.00

 

Gyermekjogi képviselő elérhetősége:

 

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

Dr. Kocsár Janka Ildikó

Tel: 06 20/489-9568, E-mail: janka.kocsar@ijb.emmi.gov.hu

 

Területileg illetékes család- és gyermekjóléti központ:

 

Hajdúhadházi Család – és Gyermekjóléti Központ

4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/B.

telefon: 52/583-129;52/583-130

email: csaladsegito@hajduhadhaz.hu

 

(jogi tájékoztatásnyújtás, pszichológiai tanácsadás, kapcsolattartási ügyelet,gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek készenléti szolgálat: hétköznap 16.00 – 7.30; hétvégén péntek 13:30 – hétfő 7:30: 06/30/833-0382)

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00 – 12.00

Kedd: 8.00 – 12.00

Szerda: 8.00 – 15.00

Csütörtök: 8.00 – 12.00

Péntek: 8.00 – 12.00

 

Védőnői Szolgálat:

Cím: 4241 Bocskaikert, Debreceni út 85.

Telefonszám: (06 30 124 2039) 

Tanácsadások időpontja:

Szerdai napokon:

 • Terhes tanácsadás: 8.00 - 10.00
 • Csecsemő tanácsadás: 10.00 - 12.00
 • Orvossal tartott tanácsadás (oltások, vizsgálatok): 12.00 - 13.00

 

Idősek nappali ellátása:

Cím: 4241 Bocskaikert, Debreceni út 118.

 

Nyitvatartási idő:

Munkanapokon:

Hétfő: 8.00-17.00

Kedd: 7.30-16.00.

Szerda: 8.00- 16.00

Csütörtök: 7.30.-16.00

Péntek: 7.30.-13.30

 

Házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, szociális étkeztetés:
 

Cím: 4241 Bocskaikert Debreceni út 118.
 

A házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés igénylése a családsegítő szolgálat ügyfélfogadási időpontjában lehetséges az intézményvezetőnél.

 

Családi bölcsőde:

Cím: 4241 Bocskaikert, Baross Gábor út 24/b.

 

Mini bölcsőde

Cím: 4241 Bocskaikert, Debreceni út 116.

 

Bocskaikerti Napsugár Óvoda

 

Címe: 4241 Bocskaikert, Debreceni u. 85.
Tel.: 52/384-654
Intézmény-vezető: Gábor Sándorné
e-mail cím: ovoda@bocskaikert.hu

Pedagógiai program

Óvodánk -nevelőtestületével, szakmai munkaközösségével- elkészítette a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptálásával, helyi pedagógiai programját. Ez a szakmai program tartalmazza nevelési céljainkat, feladatainkat, értékrendünket, melyet a családok felé is kívánunk közvetíteni. Óvodai nevelőmunkánk annak a tevékenységközpontú szemléletnek a megerősítése, amely támogatja a gyermek egészséges fejlődését, hátrányainak csökkentését, tehetségének kibontakoztatását, az egyéni adottságokat figyelembe véve azoknak a készségeknek, képességeknek a folyamatos kialakítását, fejlesztését, amelyek segítik őt az iskolai életre való felkészülésben.

Óvodakép

„… és érezzék egy kézfogásról, rólad, hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy, egy tekintetük elhitesse véled, szép dolgokért élsz, és érdemes élned!”

/Váci Mihály/

Pedagógiai programunk által biztosítjuk az óvodáskorú gyermekek fejlődésének, nevelésének optimális feltételeit, változatos élményekkel kiegyensúlyozott, nyugodt óvodai életet kívánunk teremteni.

Gyermekközpontúságunk elviekben és gyakorlatban is megvalósul, nevelőmunkánkat áthatja a gyermekek egyéni különbözőségének tiszteletben tartása, a szereteten, őszinte érdeklődésen, különbözőség elfogadásán alapuló nagyfokú tolerancia. Célunk, az egyéni készségeknek és képességeknek a kibontakoztatása, figyelembe véve az eltérő kulturális, illetve társadalmi háttérből adódó sajátosságokat is. A család mentalitását tiszteletben tartva segítjük a gyermek egészséges értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését. Nevelésünk a gyermek személyiségének egészére hatással van, feladatunk a szülőföldükhöz, lakóhelyükhöz, környezetükhöz való kötődésüket erősíteni, a természet szeretete iránti igényüket kialakítani.

 

Az intézmény szerepe Bocskaikert életében

Óvodánk folyamatosan részt vesz a község életében, eddigi hagyományainkhoz híven a közművelődési, kulturális és egyéb, a lakosságot érintő programokat szervezünk, a település rendezvényeibe bekapcsolódunk. Rendszeres, jól működő kapcsolatot tartunk a közvetlen és közvetett partnereinkkel, igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy betekintést nyerhessenek, óvodánk életébe.

Célunk, hogy megismerjék a tevékenységeinket, eredményeinket, jövőbeli céljainkat. Ennek érdekében építünk a gyermekek, a szülők, a település lakosságának véleményére, igényeire, szeretnénk, hogy részesei legyenek óvodánk mindennapjainak.

 

Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Cím: 4241 Bocskaikert, Baross Gábor út 19.
Tel.: 52/583-028
   
Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Vezető: Orbánné Horváth Éva intézményvezető 
Intézményvezető-helyettes:

Fási Ágnes

Kolopi Judit

Tanulói adatok:

Tanulói létszám 331 fő. Tanulócsoport: 15.

Ellátott feladatok:

általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

A Képviselő testület a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvodát, mint intézmény megszüntetését követően, azok jogutódjaiként 2011. augusztus 1-i hatállyal létrehozta a Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát és a Napsugár Óvodát.

A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerülő köznevelési feladatot ellátó intézményekkel kapcsolatos fenntartói, valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ veszi át.

 

Intézmények:

 

Általános iskola
Címe: 4241 Bocskaikert, Baross Gábor út 19.
Tel.: 52/583-028
Tanulói adatok: Tanulói létszám 331 fő. Tanulócsoport: 15. 


 
Alapfokú művészetoktatás 

Címe: 4241 Bocskaikert, Baross Gábor út 19.
Tel.: 52/583-028

Tanulói adatok: Tanulói létszám 173 fő.

Ellátott feladatok:

alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

Rövid története: A településen a korábbi években csak alsó tagozatos iskola működött a körzetesítés miatt. 1997. augusztus 19-én került átadásra erdővel övezett környezetben az új iskola épülete, amelyben hat tanterme és csoportszobái mellett aula, tornaterem, informatikai terem, konyha, ebédlő, orvosi szoba, könyvtár és olvasóterem is található. Az intézmény 2002-ben, tetőtérrel, ezáltal több tanteremmel bővült. 2006-ban elkészült az aszfaltozott kézilabdapálya. A 2006/2007-es tanévtől alapfokú művészetoktatás indult: táncművészeti, zeneművészeti, képző és iparművészeti ágakban hat tanszakkal.

Szakmai munka: Az iskolában dolgozó pedagógusok minőségi munkáját jelzi, hogy tanulóink az országos kompetenciaméréseken évek óta az országos átlag felett teljesítenek Továbbtanulási esélyüket emeli a magas színvonalú oktató-nevelő munka. Az elmúlt tanévben a nyolcadikosok 80%-a jutott be az első helyen megjelölt középiskolába.
Tanulóink eredményesen vesznek részt kistérségi, területi, megyei és országos versenyeken. Többek között: Országos Arany János helyesírási versenyen (ahol már harmadik tanéve a legjobb öt között van iskolánk egy-egy tanulója), Gulyás Pál szavalóversenyen, Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen, Bendegúz anyanyelvi versenyen, Barátunk a könyv és rajzpályázatokon, közlekedési versenyen, országos levelező versenyeken. 

Tanórán kívüli tevékenységek: A mindennapi testnevelés megvalósítása érdekében rendszeres a tömegsport, ahol kiemelt helyet kap az atlétika, kosárlabda, foci, talajtorna. Több csoportnak nyújt lehetőséget iskolánk a magasabb szintű angol nyelv elsajátítására. Tanulási problémával küszködő tanulóinkkal fejlesztő pedagógusunk foglalkozik míg a kiemelkedő képességű diákok tehetséggondozásban vesznek részt. Kistérségi ellátás keretében logopédiai foglalkozást, gyógytestnevelésen való részvételt és pályaválasztási tanácsadást vehetnek igénybe a tanulók.
Pedagógusaink igyekeznek a tanórán kívüli tevékenységet sokszínűvé, vonzóvá tenni. Rendszeresen színházba, kiállításokra, élményfürdőbe viszik tanítványaikat. Jelentős esemény volt az elmúlt tanévben a testvériskolai kapcsolat kiépítése az erdélyi Szováta város iskolájának tanulóival, akik több napot töltöttek Bocskaikertben és közös kirándulásokon, programokon vettek részt. 

Művészetoktatási Intézmény: A művészeti iskolák minősítésén kiválóan vizsgáztak mind a tanulók, mind a művészeti oktatásban résztvevő pedagógusok. Intézményünk elnyerte a „Kiválóra minősített művészetoktatási intézmény” címet. Nyaranta művészeti táborokban (rajztábor, néptánc) vehetnek részt diákjaink. 
Távlati tervek: az iskola épületének bővítése tantermekkel, a tanuló és osztálylétszámok emelkedése miatt. 
Hagyományok ápolása: Minden évben megemlékezünk Németh László költőről, iskolánk névadójáról és megkoszorúzzuk az emlékház falán elhelyezett emléktáblát.

A kulturális és sportvetélkedők, színházlátogatás, jótékonysági rendezvények, falu karácsony, karácsonyi koncert, farsang, nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés mind színesítik az intézmény életét, értékeket közvetítenek a tanulók számára, erősítik az iskolához, községünkhöz való kötődésüket, segítik az intézmény önálló arculatának kialakítását.

 

Könyvtári információs és közösségi hely

Címe:4241 Bocskaikert, Vincellér utca 20.

Telefonszám:52/703-217

Email: bocskaikert.konyvtar@gmail.com

FB: Bocskaikerti Könyvtár

Nyitva tartás:

Hétfő:--

Kedd: 15-18

Szerda: 15-18

Csütörtök: 15-18

Péntek: 15-18

Szombat: 8-16

A könyvtárban 2500 könyvvel, hangoskönyvvel, 10 -féle folyóirattal, számítógép- és internethasználati, nyomtatási és fénymásolási lehetőséggel várom olvasóimat.

A könyvtár használata a bocskaikerti lakosok számára díjtalan. Az udvaron kiépített parkoló van.