Polgármesteri hivatal

Polgármesteri hivatal

Templomunk

Templomunk

Bocskai István mellszobor

Bocskai István mellszobor

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Dr. Gyarmathy Kálmán

 

Rendkívül gazdag életút áll mögötte, Bocskaikert első polgármestere, aki a települést 1993-tól 2006-ig vezette. A község ismert és köztiszteletben álló lakosa, aki sokat tett Bocskaikert fejlődéséért, munkája elismeréseként a település díszpolgárává választották. A 2001. év - millenniumi év – kitüntetettje, Magyar Kultúra Lovagja Dr. Gyarmaty Kálmán Bocskaikert polgármestere "A település kulturális életének fejlesztéséért".

Ö N É L E T R A J Z

Dr. Gyarmathy Kálmán

Dr. Gyarmathy Kálmán vagyok. 1927. április 11-én születtem Nyírmártonfalván. Édesanyám néhai Koroknai Róza. Édesapám néhai Gyarmathy Imre. Középparaszt foglalkozásúak voltak.

Elemi iskolámat szülőfalumban végeztem. Egy távoli tanyáról jártam be naponta a községben lévő református elemi iskolába 5 km. távolságból. Jó tanuló voltam. Tanítóm és szüleim úgy gondolták, hogy tovább kellene tanulnom. 1937. szeptember 1-től a Debreceni Református Kollégium Főgimnáziumának tanulója lettem. Ezt követően a Református Kollégium Tanítóképző Intézetében további 5 évi tanulás után tanítói oklevelet és református orgonista kántorista oklevelet szereztem jeles eredménnyel.

Ezt követően kérelemmel fordultam a tankerületi főigazgatóhoz a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz, kértem, hogy az ország bármely általános iskolájába nevezzenek ki. Kérésemre nem kaptam választ. 1946. augusztus 1-el kerültem Hajdúsámsonba, egy hadifogságban lévő tanító ideiglenes helyettese lettem.

Itt 1951-ig dolgoztam. Részt vettem a II. világháború után formálódó iskolarendszer kialakításában. Részese voltam a falu tanácsi, párt, népfront, úttörő és egyéb társadalmi tevékenységeknek. A község kulturális életében, mint népművelési ügyvezető dolgoztam. Tagja, illetve titkára voltam a pedagógus szakszervezetnek. Kollégáimmal együtt mindent megtettünk azért, hogy az országban, közelebbről községünkben pozitív változások következzenek be.

Közben feleségül vetem Szöőr Erika óvónőt. Három gyermekünk született. Zoltán másfél éves korában meghalt. Éva népművelés-könyvtár szakot végzett a Debreceni Tanítóképzőben, illetve a Nyíregyházi Főiskolán. Jelenleg Debrecenben kollégiumi könyvtáros. István a Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen biológia, történelem és ökológia szakon szerzett diplomát. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóhelyettese.

Többször teljesítettem katonai szolgálatot. Tartalékos tiszti tanfolyamot végeztem. Tüzér-hadnagy rendfokozatot kaptam.

1951-ben Balmazújvárosra helyeztek át az ottani leányiskola igazgatója lettem. Folytattam mindazt, amit Hajdúsámsoban elkezdtem. 1955-ben ismét visszahelyeztek az illetékes tanügyi hatóságok Hajdúsámsonba, ugyancsak igazgatói munkakörbe. Itt igen válságos időt éltem meg 1956-1957-ben. A Forradalmi Bizottmány tagjává választott a lakosság. Rám bízták a rend fenntartásának szervezését, irányítását. Ezért később felelősségre vonásban részesültem. Mint tartalékos tisztet lefokoztak, lakásomon házkutatást tartottak. Fegyvert és lőszert kerestek. Sok egyéb zaklatásban részesültem. Társadalmi, politikai meggyőződésemet ezek ellenére sem változtattam meg.

Hajdúsámsonból Debrecenbe kerültem. Ott különböző állami, párt és társadalmi szervezetekben dolgoztam. Ebből kiemelkedett az az időszak, amelyet 16 éven át a Kölcsey Ferenc Megyei Művelődési Központban igazgatóként töltöttem. Innen a Hajdú-Bihar megyei Tanácshoz kerültem elnökhelyettesként. Feladatkörömbe a megye kulturális, művészeti, egészségügyi, sport, ifjúsági és egyházi ügyeinek irányítása tartozott. 16 éven át Debrecen Megyei Jogú Város Végrehajtó Bizottságának is tagja voltam. A Debreceni Kodály Kórusnál, mint függetlenített művészeti együttesnél több mint 10 éven át töltöttem be az igazgatói tisztséget.

A közművelődésben elfoglalt helyem és eredményeim alapján megválasztottak a Magyar Népművelők Egyesülete országos elnökének. Később a Magyar Kultúra lovagjává avattak.

1994-től 8 éven át a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat képviselője voltam.

Munkámat több kitüntetéssel ismerték el az illetékes szervek. 1953-ban Közoktatás Kiváló Dolgozója címet kaptam. A közművelődésben elért eredményeim alapján Állami Díj-ban részesültem. Kétszer megkaptam az Ifjúságért Érdemérmet, valamint a Szocialista Kultúráért, a Honvédelemért kitüntetéseket, a Kiváló Népművelő címet. 1992-ben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Bocskai Díját vehettem át. Szép megbecsülésnek tartom azt is, hogy Bocskaikert község díszpolgári címet adományozott számomra.

Munka mellett rendszeresen képeztem magam Egerben a tanárképző főiskolát,  Debrecenben a tudományegyetemet, Budapesten a politikai főiskolát végeztem el jeles eredménnyel.  Doktori címet a Debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen kaptam.

A debreceni esti egyetemen és az Agrártudományi Egyetemen, éveken át filozófiát tanítottam.

1993-tól négy cikluson át jelenlegi lakóhelyemen Bocskaikertben polgármesterré választottak. Az 2006. október 1-ig tartó szolgálatom sok küzdelemmel és szép eredményekkel járt. Az önállóvá válás során ellenünk forduló személyek több fórumon hangoztatták Bocskaikert maximum egy éven belül összeomlik. Nincsenek feltételei az önálló települési élethez. A valóságban nem ez történt. A gyors fejlődés bizonyítására néhány tény sorolok fel: a kilenctagú Képviselő-testület bízott a jövőben. Összefogtunk. Megnyertük a lakosság támogatását. Közös erővel a következő főbb eredményeket értük el:

 • a Hajdúhadházi Önkormányzat által elindított földgáz programot egy év alatt befejeztük.
 • 8 tantermes, tornatermes szép iskolát építettünk.
 • Ökumenikus templomot építettünk
 • Az áramellátást, a közvilágítást, a telefonhálózatot, a tömegközlekedést fokozatosan magas színvonalra emeltük.
 • A Rákóczikertbe ivóvízhálózatot, a Monostordűlőbe közvilágítást építettünk.
 • Bővítettük az óvodát.
 • Új orvosi rendelőt és gyógyszertárat hoztunk létre.
 • Szolgáltató házat építettünk több mint 20 profillal.
 • Az anya-, csecsemővédelem, nőgyógyászati, fogorvosi ellátás, szociális gondoskodás, családgondozás feladatainak helyi feltételeit megteremtettük.
 • Idősek klubját hoztuk létre.
 • Hat utcát aszfalt burkolattal láttunk el.
 • Megoldottuk a korszerű hulladékgazdálkodást, a szemétszállítást.
 • Lakossági összefogással létrejött a belterület egészét szolgáló szennyvízelvezető csatornahálózat.
 • Mivel a falunak nem volt temetője, azt megépítettük egy ravatalozóval együtt.

Mindezekkel együtt kialakult a községben egy tartalmas közösségi és kulturális élet.

Az elmúlt évek alatt tisztelet és szeretet alakult ki bennem a bocskaikerti emberek iránt, ezt az érzést továbbra is megőrzöm. Minden lakkosunknak ezúton is megköszönöm az irántam tanúsított bizalmukat.

2006-ban búcsúztam el egy gyűlésen a község lakosaitól. Ott idéztem egy bibliai szöveget. Azt teszem most is. Pál Apostol egyik levelében írta: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam."

Bocskaikert, 2008. szeptember 15.

Dr. Gyarmathy Kálmán