Polgármesteri hivatal

Polgármesteri hivatal

Templomunk

Templomunk

Bocskai István mellszobor

Bocskai István mellszobor

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Intézményeink

Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Cím: 4241 Bocskaikert, Baross Gábor u 19.
Tel.: 52/583-028
Fax: 52/583-027
Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Vezető: Sipos István
Tanulói adatok: Tanulói létszám 306 fő. Tanulócsoport: 14.

 

A Képviselő testület a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvodát, mint intézmény megszüntetését követően, azok jogutódjaiként 2011. augusztus 1-i hatállyal létrehozta a Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményt  és a Napsugár Óvodát.

A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal  a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerülő köznevelési feladatot ellátó intézményekkel kapcsolatos fenntartói, valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ veszi át. 

 

Intézmények:

 

Általános iskola 
Címe: 4241 Bocskaikert, Baross Gábor u 19.
Tel.: 52/583-028, Fax 52/583-027
Általános helyettes: Szaniszló-Kabai Gyöngyi
Tanulói adatok: Tanulói létszám 306 fő. Tanulócsoport: 14. 
 
Alapfokú művészetoktatás 
Címe: 4241 Bocskaikert, Baross Gábor u 19.
Tel.: 52/583-028, Fax 52/583-027
Művészeti tagozat-vezető: Kollár Erzsébet
Tanulói adatok:
 

 

Bocskaikerti Napsugár Óvoda

 

Címe: 4241 Bocskaikert, Debreceni u. 85.
Tel.: 52/384-654
Megbízott Intézmény-vezető: Szilágyiné Szőllős Judit
Csoportok száma: 4 /125 férőhely/
Intézménybe járó gyerekek száma: 101 fő

 

Óvodai Intézmény

 

Óvoda programja: Epochális nevelési program.

Célja: Szeretetteljes, a gyermek érdekeit, egyéni fejlődési ütemét szem előtt tartó óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés.

Egyéb programok: Az országos Óvodai nevelési alapprogram és helyi epochális program kötelező elemein túl kiegészítettük programjainkat a néphagyományok ápolásával, valamint helyi sajátosságokkal: szüret, karácsony, virágvasárnap, húsvét, pünkösd, közlekedésre nevelési tábor, úszótanfolyam szervezése, valamint a nagycsoportosok számára zeneóvodai képzés.

A COMENIUS 1 Intézményi modell tanácsadó segítségével történő kiépítése. 

 

Iskola

 

Rövid története: A településen a korábbi években csak alsó tagozatos iskola működött a körzetesítés miatt. 1997. augusztus 19-én került átadásra erdővel övezett környezetben az új iskola épülete, amelyben hat tanterme és csoportszobái mellett aula, tornaterem, informatikai terem, konyha, ebédlő, orvosi szoba, könyvtár és olvasóterem is található. Az intézmény 2002-ben, tetőtérrel, ezáltal több tanteremmel bővült. 2006-ban elkészült az aszfaltozott kézilabdapálya. A 2006/2007-es tanévtől alapfokú művészetoktatás indult: táncművészeti, zeneművészeti, képző és iparművészeti ágakban hat tanszakkal.

Szakmai munka: Az iskolában dolgozó pedagógusok minőségi munkáját jelzi, hogy tanulóink az országos kompetenciaméréseken évek óta az országos átlag felett teljesítenek Továbbtanulási esélyüket emeli a magas színvonalú oktató-nevelő munka. Az elmúlt tanévben a nyolcadikosok 80%-a jutott be az első helyen megjelölt középiskolába.
Tanulóink eredményesen vesznek részt kistérségi, területi, megyei és országos versenyeken. Többek között: Országos Arany János helyesírási versenyen (ahol már harmadik tanéve a legjobb öt között van iskolánk egy-egy tanulója), Gulyás Pál szavalóversenyen, Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen, Bendegúz anyanyelvi versenyen, Barátunk a könyv és rajzpályázatokon, közlekedési versenyen, országos levelező versenyeken. 

Tanórán kívüli tevékenységek: A mindennapi testnevelés megvalósítása érdekében rendszeres a tömegsport, ahol kiemelt helyet kap az atlétika, kosárlabda, foci, talajtorna. Több csoportnak nyújt lehetőséget iskolánk a magasabb szintű angol nyelv elsajátítására. Tanulási problémával küszködő tanulóinkkal fejlesztő pedagógusunk foglalkozik míg a kiemelkedő képességű diákok tehetséggondozásban vesznek részt. Kistérségi ellátás keretében logopédiai foglalkozást, gyógytestnevelésen való részvételt és pályaválasztási tanácsadást vehetnek igénybe a tanulók.
Pedagógusaink igyekeznek a tanórán kívüli tevékenységet sokszínűvé, vonzóvá tenni. Rendszeresen színházba, kiállításokra, élményfürdőbe viszik tanítványaikat. Jelentős esemény volt az elmúlt tanévben a testvériskolai kapcsolat kiépítése az erdélyi Szováta város iskolájának tanulóival, akik több napot töltöttek Bocskaikertben és közös kirándulásokon, programokon vettek részt. 

Művészetoktatási Intézmény: A művészeti iskolák minősítésén kiválóan vizsgáztak mind a tanulók, mind a művészeti oktatásban résztvevő pedagógusok. Intézményünk elnyerte a „Kiválóra minősített művészetoktatási intézmény” címet. Nyaranta művészeti táborokban (rajztábor, néptánc) vehetnek részt diákjaink. 
Távlati tervek: az iskola épületének bővítése tantermekkel, a tanuló és osztálylétszámok emelkedése miatt. 
Hagyományok ápolása: Minden évben megemlékezünk Németh László költőről, iskolánk névadójáról és megkoszorúzzuk az emlékház falán elhelyezett emléktáblát.

A kulturális és sportvetélkedők, színházlátogatás, jótékonysági rendezvények, falu karácsony, karácsonyi koncert, farsang, nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés mind színesítik az intézmény életét, értékeket közvetítenek a tanulók számára, erősítik az iskolához, községünkhöz való kötődésüket, segítik az intézmény önálló arculatának kialakítását.

 

Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ

 

Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. november 15-től létrehozta a Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központot, az intézmény vezetője Ráczné Hamerszki Judit. Az új intézmény a következő hét feladatot látja el a településen:

  • családsegítés, 
  • gyermekjóléti szolgáltatás, 
  • védőnői szolgálat, 
  • idősek klubja, 
  • tanyagondnoki szolgálat, 
  • házi segítségnyújtás, 
  • étkeztetés. 

A szolgáltatások elérhetősége:

Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat, étkeztetés:
Bocskaikert Debreceni út 85.
tel.: 52/384-512

Idősek klubja, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat:
Bocskaikert Vincellér u. 20. 
Az egyes szolgáltatások ügyfélfogadási időpontjai 2008. január 1-től:

Családsegítés: (06 20 441-7236)

Családsegítő neve: Cservinka Zita

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00 – 12.00 és 15.00- 17.00

Kedd, Péntek: -

Szerda: 8.00 – 12.30

Csütörtök: 12.00 – 16.00

Területileg illetékes család- és gyermekjóléti központ:

Hajdúhadházi Család – és Gyermekjóléti Központ

4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/B.

telefon: 52/583-129;52/583-130

email: csaladsegito@hajduhadhaz.hu

(jogi tájékoztatásnyújtás, pszichológiai tanácsadás, kapcsolattartási ügyelet,gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek készenléti szolgálat: hétköznap 16.00 – 7.30; hétvégén péntek 13:30 – hétfő 7:30: 06/30/833-0382)

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00 – 12.00

Kedd: 8.00 – 12.00

Szerda: 8.00 – 15.00

Csütörtök: 8.00 – 12.00

Péntek: 8.00 – 12.00

Védőnői Szolgálat: (06 20 441- 6637)
Szerdai napokon
Terhes tanácsadás: 8.00 - 10.00
Csecsemő tanácsadás: 10.00 - 12.00
Orvossal tartott tanácsadás (oltások, vizsgálatok): 12.00 - 13.00
 

Idősek klubja:
Hétfő: 7.30 - 17.00
Kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
Csütörtök: 7.30 - 16.00
Péntek: 7.30 - 12.30

A házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés igénylése a családsegítő szolgálat ügyfélfogadási időpontjában lehetséges a Debreceni út 85. sz. alatti székhelyen az intézményvezetőnél.

A Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ keretein belül működik pszichológiai tanácsadás. A tanácsadást a gyermekjóléti szolgálat munkatársával egyeztetve lehet igénybe venni.

A település lakosai számára a fent említett szolgáltatásokon kívül még ötféle szolgáltatás vehető igénybe a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján. A Hajdúhadházi Gondozási Központ által működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, támogató szolgálat, valamint a Hajdú Gondoskodó KHT által működtetett szenvedélybetegek közösségi ellátása és az utcai szociális munka keretén belül hajléktalan-ellátás vehető igénybe.

A szolgáltatások elérhetősége:

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Bocskaikert Vincellér u. 20. 

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása, támogató szolgálat
Bocskaikert Vincellér u. 20. tel.: 06-30/66-33-868

Szenvedélybetegek közösségi ellátása, hajléktalan ellátás
Debreceni út 85. tel: 06-30/54-530-54

 

Könyvtári információs és közösségi hely

Címe:4241 Bocskaikert, Vincellér utca 20.

Telefonszám:52/703-217

Email: konyvtar@bocskaikert.hu

 

Nyitva tartás:

Hétfő:--

Kedd: 14-18

Szerda: 14-18

Csütörtök:8-12

Péntek: 14-18

Szombat: 8-12

A könyvtárban 2500 könyvvel, hangoskönyvvel, 10 -féle folyóirattal, számítógép- és internethasználati, nyomtatási és fénymásolási lehetőséggel várom olvasóimat.

A könyvtár használata a bocskaikerti lakosok számára díjtalan. Az udvaron kiépített parkoló van.