Szeretettel köszöntjük településünkön!
Tisztelettel köszöntöm Önt Bocskaikert polgárai nevében, rendkívül megtisztelő számunkra, hogy ellátogatott honlapunkra. Bocskaikert 1993-ban vált önállóvá és e rövid idő alatt jelentős változásokon ment keresztül. Kérem ismerkedjen meg a dinamikusan fejlődő településünkkel, ismerje meg önkormányzatunkat, intézményeinket, és az itt élő dolgos embereket. Honlapunk összeállításánál törekedtünk arra, hogy minden információ megtalálható legyen Bocskaikert múltjáról, jelenéről és a település jövőjét érintő elképzeléseinkről. Az itt található adatokat rendszeresen frissíteni fogjuk, ezért kérem később is keresse fel honlapunkat. Amennyiben lehetősége nyílik, kérem személyesen is látogasson el barátságos és vendégszerető településünkre.

Köszönöm megtisztelő érdeklődését.
Szőllős Sándor
polgármester      
 

Hírek, aktualitások

Hirdetmény
Hirdetmény | 2016-08-25


hirdetmeny.jpg
Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről
Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről | 2016-05-24


tájékoztatás
Segélykifizetési napok
Segélykifizetési napok | 2016-05-05
Segélykifizetési napok 2016.
Tájékoztatás parlagfű-mentesítési feladatokról
Tájékoztatás parlagfű-mentesítési feladatokról | 2016-04-25


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály szakvéleménye szerint a 2016. évre javasolt kaszálási időpontok az alábbiak:

 

I.                   kaszálás: április 25-29.

II.                 kaszálás: június 6-10.

III.              kaszálás: július 11-15.

IV.              kaszálás: augusztus 1-5.

 

Az előző évek tapasztalata alapján várhatóan augusztus 24-30. között tetőzik a parlagfű pollenkoncentráció, ezért a megelőzést a javasolt időpontokban szükséges elvégezni.

 

A helytelen időben és módon elvégzett művelet fokozott oldalhajtás képződést indukál, ami nagyobb biomassza produkciót és magasabb pollenszámot eredményez, mintha nem került volna kaszálásra.

 

A kaszálás során nem szabad túl alacsonyan, „a talajt mintegy felszántva” kaszálni, mert az a további parlagfű magvak csírázását eredményezheti, és az eredeti növénytakaró parlagfű elnyomó hatását is csökkenti.

 

A 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4). bekezdés értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

 

 

A Törvény értelmében a mulasztóval szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek mértéke a parlagfűvel borított terület nagyságától függően 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A közérdekű védekezés elrendelésével és végrehajtásával felmerült költségeket is az ingatlan tulajdonosának/földhasználónak kell megtérítenie.

Pályázat
Pályázat | 2016-04-20
skmbt_c25316042009070.jpg
Pályázat
Pályázat | 2016-04-19
skmbt_c25316041910070.jpg
Tájékoztatás üveghulladék gyűjtésről
Tájékoztatás üveghulladék gyűjtésről | 2016-04-13

tjkoztat_veghulladk1.jpg
tjkoztat_veghulladk2.jpg
Sajtóközlemény
Sajtóközlemény | 2016-03-30


skmbt_c25316033016120.jpg

skmbt_c25316033016121.jpg

Tájékoztatás
Tájékoztatás | 2016-03-08

Közlemény a 2016/2017–os nevelési évre történő óvodai beíratás rendjéről


Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Bocskaikert Községi Önkormányzat által fenntartott Bocskaikerti Napsugár Óvodába (4241 Bocskaikert, Debreceni út 85.sz.) a gyermekeket a 2016/2017–os nevelési évre a következő időpontokban lehet beíratni:

2015. április 25–én (hétfőn) 8.00- 18.00 óráig

2015. április 26–én (kedden) 8.00- 18.00 óráig

2015. április 27–én (szerdán) 8.00- 16.00 óráig

Az óvodába azokat a gyermekeket írathatják be a szülők, akik a harmadik életévüket 2016. augusztus 31. napjáig betöltik, valamint akik a harmadik életévüket a 2016/2017. nevelési év során töltik be.

 A köznevelési törvény értelmében a köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka első szakasza a gyermek hároméves korában kezdődik és addig a pontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettségét meg nem kezdi.

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - a törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.

 Óvodai beiratkozás

A gyermek abban az évben, amelyben harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 01.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben (foglalkozáson) részt venni.

Az az óvodaköteles gyermek, aki halmozottan hátrányos helyzetű, napi hat órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodába az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A jegyző tájékoztatásának indoka, hogy az óvodaköteles gyermekek nyilvántartását továbbra is ez a hatóság vezeti.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
•    Gyermek anyakönyvi kivonatát,
•    A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
•    A szülő személyi azonosító hatósági igazolványát,
•    A szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
•    A gyermek TAJ kártyáját

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 2016. május 20-ig értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott elsőfokú döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében Bocskaikert Községi Önkormányzat jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést. A jogorvoslati eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

Az óvodai jogviszony beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után válik érvényessé. Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a házirendben foglalt jogok és kötelességek.

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya megszűnik.


Baloghné Kiss Judit 

     jegyző

Időjárás

Tájékoztatás
Tájékoztatás | 2016-02-15


Tájékoztató a 60 l-es és a 80 l-es hulladékgyűjtő edényzetek igénybevételéről

2016. január 01-től

 

Tisztelt Ingatlanhasználó!

 

A 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

feltételeiről, újabb feladatok elvégzését írja elő a hulladékgazdálkodó közszolgáltató, ill. a

szolgáltatást igénybe vevő részére.

 

A települési hulladékgyűjtésére szolgáló gyűjtőedényzet méretére vonatkozó szabályok a Korm.

rendelet alapján:

 

-a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának

lehetőségét biztosítja a Közszolgáltató, amelynek az űrmértéke a 80 litert,

 

-a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó

részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja a Közszolgáltató,

amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.

 

A 60 l-es gyűjtőedény választásának jogosultságát az ingatlanhasználó csak abban az esetben

érvényesítheti, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a

települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

 

A 80 l-es edényzet választási lehetőségét a Közszolgáltató Hajdúsági Hulladékgazdálkodási

Nonprofit Kft. abban az esetben ajánlja fel, ha 2016. év első félévében a szolgáltatási területén

begyűjtött kommunális hulladék mennyiségében jelentős csökkenés mutatható ki. Ennek a

mutatószámnak a féléves felülvizsgálata a Közszolgáltató feladata.

 

A 60 l-es edényzet választásához rendszeresítettünk egy Igénylő lap-ot, melynek kitöltésével és

a szükséges melléklettel ellátva nyújthat be az arra jogosult ingatlanhasználó a Közszolgáltatóhoz.

 

Az igénylőlap letölthető a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapjáról (www.hhgkft.hu), illetve beszerezhető a Kft. ügyfélszolgálati irodáiban.

 

A 60 l-es és 80 l-es hulladékgyűjtő edényzetre történő átállás nem kötelező, csupán lehetőség.

 

Az új edényzet beszerzése az ingatlanhasználó feladata. Itt hívjuk fel az ingatlanhasználó

figyelmét arra, hogy a nem szabványos és nem megfelelő minőségű edényzet, a hulladékgyűjtő

járműbe történő gépi ürítésre nem alkalmas. A nem szabványos és nem megfelelő minőségű

edényzetet Társaságunk nem fogadja el!

 

Közszolgáltatónál beszerezhető 60 l-es edényzet fogyasztói ára: bruttó 9 800 Ft/ db.

 

A heti egy alkalommal elszállított 1 db kommunális edényzet hulladékszállítási közszolgáltatás díja:

 

- 60 literes edényzet esetén (bruttó díj): 662 Ft/ hónap.
Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2016
Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2016 | 2016-02-12


skmbt_c25316021212560.jpg
Tájékoztatás
Tájékoztatás | 2015-12-11

TÁJÉKOZTATÁS

 Szelektíven gyűjtött hulladék szállítási időpontjairól

2016.Bocskaikert

Szelektív

jan. 8.

febr. 5.

márc. 4.

ápr. 1.

ápr. 29.

máj. 27.

jún. 24.

júl. 22.

aug. 19.

szept. 16.

okt. 14.

nov. 11.

dec. 9.

Bursa Hungarica 2016
Bursa Hungarica 2016 | 2015-10-08


Bocskaikert Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 

A pályázati felhívást a linkre kattintva olvashatják.Tájékoztatás
Tájékoztatás | 2015-05-15


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a játszótér 2015. május 16. napjától 10 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Bocskaikert Községi Önkormányzat 
Tájékoztatás
Tájékoztatás | 2015-03-31


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatal Hajdúnánási Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenörző Hivatala által kiadott ebzárlat és legeltetési tilalomról szóló határozatát a Közérdekű Információk menüpont alatt olvashatják.
NORMÁL VÁLTOZAT